Om KVUC

Lærernes organisering

Organiseringen af lærerne understøtter KVUC's værdier. Her ser vi medindflydelse og medansvar som kerneværdier i fællesskabet. Sideløbende har vi et strategisk fokus på udvikling, ny viden og professionalisme.

Lærerne på KVUC er organiseret i forskellige fora, som har til formål at sikre kompetenceudvikling og udveksling af viden lærerne imellem.

Pædagogiske Råd

De pædagogiske råd er rådgivende for ledelsen i pædagogiske spørgsmål jf. bekendtgørelsen om pædagogisk råd. På KVUC er der nedsat to pædagogiske råd – et for HF og et for AVU.

Faggrupper

På HF og AVU er lærerne organisatorisk koblet sammen i selvstyrende faggrupper. I hver faggruppe bliver der udpeget én eller flere faggruppekoordinatorer til at varetage koordinering internt i gruppen. Faggruppekoordinatorerne har en funktionsbeskrivelse og mødes to til fire gange årligt med andre faggruppekoordinatorer og uddannelsesledelsen.

Faggruppen er det centrale forum for den enkelte lærers fagdidaktiske udvikling og for faglig/didaktisk læring internt i organisationen. På KVUC arbejder vi kontinuerligt for at styrke faggruppesamarbejdet. Det sker blandt andet ved at understøtte det faglige/didaktiske indhold på faggruppernes møder samt ved at have fokus på faggruppernes muligheder for videndeling og fælles kompetenceudvikling.

Pædagogiske referencegrupper

På den 2-årige HF, HF Enkeltfag og HF Inklusion er der, som supplement til faggrupperne, etableret tværgående pædagogiske referencegrupper.

Projektgrupper

I de formaliserede pædagogiske udviklingsprojekter er lærerne (og evt. andre medarbejdere) organiseret i projektgrupper. Grupperne er oftest sammensat tværs af uddannelser, fag- eller arbejdsområder. På den måde bliver der skabt et rum for synergi og læring mellem professioner, fag og funktioner.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb