Chat with us, powered by LiveChat
Om KVUC

Uddannelsesudvikling

På KVUC lægger vi vægt på faglighed og fornyelse. Det er et mål for KVUC at integrere ny viden og forskning i uddannelserne. På den måde bliver de kontinuerligt udviklet og matcher samfundets, arbejdsmarkedets og kursisternes behov.

Den overordnede kvalitetssikring af uddannelserne og evaluering af sammenhængen mellem undervisning og uddannelsens formål sker ved monitorering af gennemførelse og karakterer, aftagerdialog, opgørelser over kursisternes overgang til videre uddannelse og studieplaner og censorindberetninger.

  • Monitorering af gennemførelse og karakterer

    KVUC følger kursisternes gennemførelse og karakterer på de enkelte uddannelsesdele og fag. Hvert år i august måned analyseres gennemførelsestal, karaktergennemsnit og øvrige nøgletal for det forgangne kursusår. Det sker med henblik på at få et billede af udviklingen på de forskellige områder. Det giver samtidig mulighed for at identificere eventuelle nødvendige indsatser. Analyserne bliver behandlet af ledelsen og Samarbejdsudvalget (SU). Tallene meldes ud til medarbejdere årligt i en nyhed. 

     

  • Aftagerdialog

    KVUC har en løbende dialog med aftagerne om uddannelsesudbud og tilrettelæggelser.

    Aktuelle, faste aftager- og interessentfora:

    • KVUC’s uddannelsesudvalg
    • Københavns Uddannelsesråd: KVUC repræsenterer de almene voksenuddannelser
    • VEU-Center København KVUC deltager sammen med udbyderne af voksenuddannelse i den sydlige del af regionen
    • GSK-udvalget 
    • Kvalitets- og tilsynsstyrelsen: KVUC har en rammeaftale med Undervisningsministeriet om SPS-testning af studerende ved videregående uddannelser i Region Hovedstaden og Bornholm.
  • Opgørelser over kursisternes overgang til videre uddannelse

    Hvert andet år får KVUC, via Danmarks Statistiks Uddannelsesregister, foretaget en analyse af HF-dimittendernes færd i uddannelsessystemet. Kørslen viser hvor mange af dimittenderne, som har afsluttet deres HF på KVUC med ét eller flere fag, der er startet på en videregående uddannelse. Undersøgelsen viser også, hvilke uddannelser de er startet på.

    KVUC følger HF-dimittenderne over en periode på to år. Det vil sige at vi ved hver kørsel analyserer den aktuelle samt den forrige dimittendårgang. Analyserne bliver anvendt til at kvalificere den strategiske planlægning af uddannelsernes dimensioneringer og profiler.

    For AVU-kursisterne bliver der tilrettelagt særlige forløb og vejledningsindsatser for at få flest muligt af kursisterne videre til en erhvervsuddannelse eller til at fortsætte på HF. Vi sigter mod en klar faglig og pædagogisk sammenhæng mellem AVU og HF.

    Derudover får dansk og DSA-hold på D-niveau besøg af HF-vejledere, der fortæller om HF. D-niveau kursister får også tilbud om at komme på besøg på et HF-hold. Her følger de undervisningen i et par lektioner og har mulighed for at tale med lærer og kursister efterfølgende.

  • Studieplaner, undervisningsbeskrivelser og censorindberetninger

    Studieplansbeskrivelse

    Når en kursist indskrives på KVUC får vedkommende, med hjælp af studievejlederen, udarbejdet en overordnet uddannelsesplan.

    På de enkelte hold har læreren/lærerteamet ansvaret for at udarbejde og oplyse kursisterne om studieplanen for faget. På den måde bliver kursisten bekendt med den overordnede planlægning af forløbet. Studieplanen er tilgængelig på skolens intranet.

    Undervisningsbeskrivelse

    Hvert lærerteam og lærer udarbejder ved afslutningen af et kursus en undervisningsbeskrivelse. Den skal beskrive de enkelte undervisningsforløbs indhold, omfang, særlige fokuspunkter og hvilke arbejdsformer, der har været praktiseret. På KVUC opfordrer vi til, at man i faggrupperne udveksler konkrete erfaringer med henblik på at kvalitetssikre beskrivelserne.

    Undervisningsbeskrivelserne er tilgængelige på KVUC's hjemmeside senest 14 dage før prøveplanens offentliggørelse.

    Håndtering af censorindberetninger

    Såfremt en censor konstaterer, at kravene til prøven ikke er opfyldt, eller at prøveafholdelsen giver formodning om, at der for eksempel har været mangler ved den forudgående undervisning, skal denne indberette det til KVUC’s eksamenschef.

    Eksamenschefen sørger for at få indhentet de relevante oplysninger for at kunne få rettet op på eventuelle uregelmæssigheder. I forlængelse heraf videresender KVUC indberetningen til ministeriet.

    Efter hver eksamenstermin foretager eksamenskontoret en evaluering af forløbet. De inddrager i den forbindelse eventuelle indberetninger med henblik på at undgå lignende fejl.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb