Om KVUC

Pædagogisk udvikling

På KVUC vil vi understøtte at unge og voksne får kompetencegivende uddannelse. Det skal ske gennem tidssvarende og motiverende undervisning. Det gælder også de unge, som ikke tidligere har kunnet gennemføre uddannelse andre steder.

Vi arbejder kontinuerligt med at tilpasse undervisningsformerne til den heterogene og foranderlige kursistgruppe. Det forudsætter en bred palet af metoder til at differentiere undervisningen og til at tilbyde engagerende og innovative undervisningsformer.

På KVUC nytænker og udvikler vi den pædagogiske praksis via:

 • integration af ny viden og forskning i undervisningen
 • involvering af lærerne i pædagogiske udviklingsprojekter
 • lærersupport og sparring fra pædagogiske ressourceteams 
 • afprøvning af praksis og kursistfeedback i evalueringer af undervisningen
 • Pædagogiske ressourceteams

  På HF er der nedsat en række ressourceteams inden for relevante pædagogiske områder. Det kan fx være områder:
  • hvor KVUC har stort strategisk fokus eller aktuelle satsninger
  • hvor der opleves et konkret behov blandt lærerne
  • hvor der findes særlige kompetencer blandt lærerne, som er relevante at bringe i spil i hele organisationen 
  Ressourceteamene er et supplement til og styrkelse af den almene kompetenceudvikling. De består af lærere, som har en særlig specialisering og interesse inden for de pågældende områder. Ressourcepersonerne står til rådighed med sparring, støtte og rådgivning for kollegerne i forbindelse med tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af undervisningen.
   
  På AVU afsættes ressourcer løbende til medarbejdere, som har brug for sparring og hjælp fra kollegaer i forbindelse med fx opstart af nye opgaver.
 • Pædagogisk udviklingsorganisation

  På KVUC har vi en stærk tradition for at arbejde systematisk med og investere midler i pædagogisk udvikling. Denne prioritering er ført videre i Strategi 2019-24.

  For at sikre systematik og koordinering i udviklingsarbejdet og for at fremme en nytænkende og eksperimenterende opgaveløsning via videndeling og inddragelse er der nedsat en tværgående styregruppe. Styregruppen består af ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra både AVU-, HF- og TAP-området.

  Styregruppen følger projekterne løbende. Ved skoleårets afslutning foretager styregruppen, på baggrund af indstillinger fra projekternes tovholdere, en overordnet evaluering af projekterne. Med afsæt heri besluttes hvilke projekter, der startes op i det nye skoleår, hvilke der afsluttes, og hvilke projekter der fortsætter.

  Et særligt fokus for styregruppen er også at styrke inddragelsen af de forskellige relevante faggrupper i de pædagogiske udviklingsprojekter.

 • Evaluering af undervisningen

  Det er et mål, at evaluering af undervisningen og aktiv brug af kursist-feedback er en integreret del af praksis blandt samtlige lærere på KVUC.

  Vores evalueringskoncept tager udgangspunkt i lærernes egne erfaringer og antagelser om virkningsfuld undervisning: Virker de valgte metoder efter hensigten? Konceptet indeholder en tilgang og en ramme, hvor det er lærerne selv, som vælger fokus og definerer spørgsmålene for evalueringen.

  Formålet med evalueringerne er at:

  • udvikle undervisningen
  • styrke metodebevidstheden
  • understøtte de pædagogiske diskussioner i faggrupperegi
  • sikre at kursisterne oplever en reel mulighed for at forventningsafstemme med lærerne, blive hørt og tage medejerskab for deres kursusforløb

  Konceptet bygger på en evalueringsfaglig retning, der kaldes innovativ evaluering. Innovativ evaluering har fokus på at skabe evalueringer, der har indflydelse på udviklingen af den professionelle praksis. Retningen har sit afsæt i den systemiske organisationsteori, realistisk evaluering og praksisteori.

  På HF-online er der et evalueringssystem som omfatter både undervisningen og opsætningen af undervisningsplatforme. Her spørges også til kursisternes oplevelse mere generelt, herunder i forhold til vejledning, kontakt til underviser og information.  
   
  På fremmødeholdene (HF og AVU) evaluerer underviser på egne hold.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb