Om KVUC

Medarbejdertilfredshed


På KVUC vil vi gerne skabe et godt arbejdsmiljø, som understøtter medarbejdernes trivsel og udvikling. Derfor gennemfører vi løbende undersøgelser og samtaler med medarbejderne for at sikre kvaliteten på området.

Undersøgelserne af medarbejdernes trivsel og udvikling omfatter medarbejdertilfredshedsundersøgelser (MTU), arbejdspladsvurderinger (APV), medarbejderudviklingssamtaler (MUS) og medarbejderporteføljesamtaler for lærerne. Herudover gennemføres også LUS-samtaler med ledere og chefer.

På baggrund af undersøgelserne og samtalerne udvikler vi handleplaner for at kunne operationalisere det videre arbejde med kvalitetssikringen af arbejdsmiljøet samt medarbejdernes trivsel og udvikling.

 • Medarbejdertilfredshedsundersøgelse og arbejdspladsvurdering

  Mindst hvert tredje år gennemfører KVUC en medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) samt en arbejdspladsvurdering (APV) af det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø på KVUC.

  De seneste MTU og APV-undersøgelser blev gennemført i vinteren 2021.

  Til gennemførelsen af MTU’en besluttede samarbejdsudvalget på KVUC at anvende et koncept som bygger på Professionel Kapital, Undersøgelseskonceptet er udviklet for Gymnasielærerforeningen (GL) af arbejdsmarkedsforskeren Tage Søndergaard. Det samme koncept blev anvendt i 2015 og i vinteren 2017/18.

  APV-undersøgelsen blev udarbejdet af Arbejdsmiljøudvalget på KVUC og havde til formål at belyse centrale temaer vedr. det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på KVUC – sidstnævnte bl.a. med det formål at supplere og nuancere resultaterne af MTU’en.

  Der følges op APV’en og MTU’en i de forskellige afdelinger (HF, AVU, TAP og ledelse) samt på tværs i et samarbejde mellem Samarbejdsudvalget og Arbejdsmiljøorganisationen på KVUC.

  Om professionel kapital

  Professionel kapital er et begreb, der er udviklet af Andy Hargreaves og Michael Fullan, som begge har arbejdet med skoleudvikling og -forskning i Canada i en årrække.

  I professionel kapital er der fokus på tre faktorer:  

  • Social kapital: Den mest fundamentale faktor i professionel kapital, der omhandler arbejdspladsens sammenhængskraft som følge af:
   • Stærke relationer – mellem kolleger og mellem ansatte og ledelse
   • Videndeling, samarbejde og tillid
   • Fælles sprog, fælles mål om kerneopgaven og gensidig respekt
  • Human kapital: Den enkelte medarbejders faglige viden og kunnen
  • Beslutningskapital: Medarbejdernes evne til at træffe professionelle og fagligt begrundede beslutninger i forskellige situationer opnået via erfaring, øvelse og feedback fra andre, hvilket fordrer et åbent miljø, hvor man deler erfaringer med andre (jf. Social Kapital). 
 • Medarbejderudviklingssamtaler og medarbejderporteføljesamtaler

  Medarbejderudviklingssamtalerne (MUS) er planlagte, systematiserede samtaler. Som forberedelse til samtalen udleveres et skema, som medarbejderen kan tage udgangspunkt i. Samtalerne drejer sig om job- og arbejdsindhold, kompetenceudvikling, trivsel og samarbejde, men kan i øvrigt berøre alle forhold, som medarbejderen ønsker at diskutere med ledelsen.
   
  Medarbejderporteføljesamtalerne er samtaler, hvor medarbejderen (i dette tilfælde læreren) og personalelederen kigger på, om der er balance mellem opgaver og tidsforbrug og drøfter ønsker og behov for justeringer i det kommende semester. Porteføljesamtalerne kan også tage afsæt i et specifikt tema som fx evaluering af undervisning eller indretning af undervisningsplatform.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb