For kursister

Studie- og ordensregler for KVUC

KVUC gør en stor indsats for at skabe de bedste betingelser for, at alle kan opleve et fagligt stærkt og udviklende læringsmiljø i en positiv og behagelig atmosfære.

Vi tilbyder bl.a. planlægning af personlige studieplaner og skemaer, uddannelses- og studievej-ledning, professionel undervisning af engagerede lærere, lektieværksteder, moderne it-systemer, beskedservice ved aflysninger, gode fysiske rammer med bl.a. computerarbejdspladser, bibliotek og kantiner.

For at du som kursist kan få del i og selv være med til at skabe et godt læringsmiljø, er det nødvendigt, at du bakker op og tager medansvar for fællesskabet.

KVUC forventer derfor, at du kender og overholder en række fælles regler. Reglerne er vedtaget på baggrund af Børne- og Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1388 af 9. december 2019 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser.

For at medvirke til et velfungerende og behageligt studiemiljø, skal du som kursist på KVUC overholde de almindelige regler for orden og samvær.

Studieregler

Du skal som kursist på skolen:

 • møde velforberedt og til tiden – også efter pauser. Dette gælder uanset om undervisningen foregår på eller uden for skolens område, fx på ekskursioner, studieture mv.
 • deltage aktivt i undervisningen
 • aflevere alle skriftlige opgaver rettidigt uden snyd eller lignende uretmæssig adfærd
 • deltage fuldt ud i terminsprøver, årsprøver og andre interne prøver mv.
 • følge din undervisers anvisninger, herunder om din brug af pc og mobil samt spisning

Ordensregler

Du skal som kursist på KVUC altid overholde almene normer for god orden og samvær, og sikre respektfulde relationer kursisterne indbyrdes og mellem kursisterne og institutionens bestyrelsesmedlemmer, ledere, lærere og andre ansatte. Herudover har du pligt til umiddelbart og loyalt at efterfølge de konkrete anvisninger, som institutionen giver kursisterne mundtligt eller skriftligt for at opretholde eller genoprette god orden på skolen.

Du skal som kursist på skolen:

 • behandle andre kursister og ansatte på skolen med respekt og tolerance
 • behandle KVUC's materialer, inventar, bygninger og arealer hensynsfuldt
 • aflevere lånte bøger til tiden – husk at lån sker under erstatningsansvar
 • følge alle anvisninger omkring parkering af cykler
 • oplyse kursistnummer eller fulde navn ved forespørgsel fra personalet.

Du må ikke:

 • bruge nogen form for tobak, fx skrå, cigaretter, e-cigaretter eller snus i skoletiden. Reglen gælder i KVUC’s bygninger, på skolens område og uden for skolens område i skoletiden
 • indtage/medbringe eller være påvirket af alkohol eller stoffer i undervisningstiden
 • have tildækket øjne, næse og mund (se nedenfor om fri og uhindret kommunikation)
 • mobbe, chikanere, udvise truende eller voldelig adfærd over for kursister eller ansatte på KVUC
 • lave lyd- eller billedoptagelser af kursister og ansatte uden deres samtykke.

For at kommunikationen mellem KVUC's mange forskellige kursister og ansatte kan fungere bedst muligt, skal du indgå i en dialog, hvor du:

 • optræder åbent, imødekommende og med respekt for andre
 • lytter til andre
 • anvender en god tone i forhold til kursister og ansatte i skrift og tale – både på og uden for KVUC og i det virtuelle rum (fx på sociale medier).

Fri og uhindret kommunikation forudsætter, at man kan se hinandens ansigt. Derfor er det ikke tilladt at tildække øjne, næse og mund, mens du er i KVUC’s bygninger.

Kommunikationen foregår ofte på skrift via mails fra din lærer eller vejledningen. Vi forventer, at du:

 • skriver i en ordentlig tone og med respekt for modtageren
 • gør dit budskab eller spørgsmål klart
 • skriver dit kursistnummer.

KVUC benytter Digital Post, og det er et krav, at du holder øje med din post.

Procedure for institutionens indgriben over for Kursisters overtrædelse af reglerne

Disse regler er forpligtende. Det betyder, at KVUC's ledelse kan gribe ind, hvis de overtrædes.

Dertil omfatter KVUC’s studie- og ordensregler også adfærd uden for institutionen, herunder i fritiden. Dog kun i tilfælde hvor adfærden, fx digital adfærd på blandt andet sociale medier, har haft direkte indflydelse på undervisningsmiljøet, herunder ordenen og samværet på skolen.

Ved mindre overtrædelser af studie- og ordensreglerne kan KVUC mundtlig eller skriftlig give en pædagogisk tilrettevisning.

I andre tilfælde kan institutionen give en skriftlig advarsel. En skriftlig advarsel bortfalder normalt efter et år, med mindre andet fremgår af den konkrete afgørelse i den enkelte sag.

Sanktionering af overtrædelse af studie- og ordensreglerne

Ved overtrædelse af KVUC’s lokale studie- og ordensregler, som ikke sanktioneres med en skriftlig advarsel, vil en eller flere af følgende sanktioner blive anvendt:

 • Hel eller delvis udelukkelse fra konkrete eller typer af arrangementer eller aktiviteter, fx fester.
 • Midlertidig udelukkelse fra undervisning i indtil 10 skoledage. KVUC registrerer i givet fald kursistens fravær under udelukkelsen som fravær.
 • Forbud mod, at man i en nærmere bestemt periode medbringer og anvender nærmere bestemte private genstande eller typer af genstande, herunder mobiltelefon og lignende kommunikationsmiddel, under sit ophold på KVUC og i undervisningen, når og i den udstrækning dette er ordensmæssigt eller pædagogisk begrundet.
 • Bortvisning fra institutionen eller en afdeling af institutionen og overflytning til en anden institution eller en afdeling af eller tilrettelæggelse/klasse/hold på institutionen med henblik på, at kursisten gennemfører sin uddannelse der. Overflytning til en anden institution sker efter forudgående aftale mellem den afgivende og den modtagende institution. Hvis kursisten har tilsagn om overflytning til en anden bestemt institution, som kursisten ønsker at overflytte til, hvis kursisten bliver bortvist fra sin institution, træffer den afgivende institution beslutning om overflytning af kursisten til denne institution. Institutionen kan kun træffe beslutning om denne sanktion, hvis den ikke tidligere i kursistens gymnasiale uddannelsesforløb er anvendt over for kursisten.
 • Bortvisning (udskrivning) fra uddannelsen.

Midlertidig hjemsendelse og midlertidig begrænset adgang til institutionen, mens sagen behandles

Som led i behandlingen af en sag efter dette regelsæt kan KVUC beslutte at hjemsende den pågældende kursist midlertidigt eller at begrænse kursistens adgang til institutionen midlertidigt, mens sagen undersøges nærmere.

Midlertidig hjemsendelse eller midlertidig begrænset adgang til institutionen er muligt i følgende situationer:

 • Situationer, hvor det anses for påkrævet af hensyn til den almindelige retsbevidsthed på institutionen om overholdelsen af institutionens studie- og ordensregler. Dette kan f.eks. være tilfældet når det er anmeldt til politiet, at kursisten har foretaget en voldelig, truende eller i øvrigt ulovlig handling, som kan have direkte betydning for ordenen og samværet på institutionen, og som i givet fald vil kunne medføre en permanent bortvisning.
 • Situationer, hvor det anses for påkrævet for at opretholde ordenen og samværet på institutionen og andre kursisters og ansattes deltagelse i undervisningen.

Betingede sanktioner

KVUC kan træffe afgørelse om, at en konkret sanktion alene iværksættes, såfremt kursisten overtræder reglerne igen inden for en nærmere bestemt periode.

KVUC kan også fastsætte vilkår for en betinget sanktion, som er pædagogisk begrundet, for eksempel:

 • Inden en nærmere frist udbedrer kursisten skadevirkningerne som følge af kursistens overtrædelse af studie- og ordensreglerne.
 • Inden en nærmere frist gennemfører kursisten på en tilfredsstillende måde nærmere bestemte aktiviteter og lignende, som er egnede til at forebygge, at kursisten gentager den skete eller andre relevante overtrædelser af studie- og ordensreglerne, eller egnede til, at kursisten og eventuelt forurettede kursister, ansatte eller andre gennem mægling bliver forligt eller forsonet.

Konsekvenser ved snyd til eksamen

Mobiltelefoner er forbudt til alle eksaminer. De skal enten ikke med til eksamen eller være pakket helt væk. Hvis din mobil er fremme, er der mistanke om snyd, hvilket kan medføre bortvisning fra eksamen.

Det er fuldstændigt forbudt at kommunikere med andre under eksamen: Sms, Facebook, Messenger osv. Hvis du kommunikerer med andre, kan det medføre bortvisning, også hvis du bare skriver en sms om, at du er forsinket. Vi anbefaler derfor, at du slår notifikationer fra på sms, Facebook, andre sociale medier og mails på din computer, inden du kommer til eksamen, så du ikke uretmæssigt bliver anklaget for snyd.

Hvis du bliver taget i at snyde, er konsekvensen en af de i afsnit 3 og 4 nævnte sanktionsformer.

Skolen betragter snyd som en alvorlig forseelse, og en advarsel for snyd bortfalder derfor normalt ikke undervejs i uddannelsesforløbet på KVUC.

 

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb