For kursister

Studie- og ordensregler for KVUC

KVUC gør en stor indsats for at skabe de bedste betingelser for, at alle kan opleve et fagligt stærkt og udviklende læringsmiljø i en positiv og behagelig atmosfære.

Vi tilbyder bl.a. planlægning af personlige studieplaner og skemaer, uddannelses- og studievej-ledning, professionel undervisning af engagerede lærere, lektieværksteder, moderne it-systemer, beskedservice ved aflysninger, gode fysiske rammer med bl.a. computerarbejdspladser, bibliotek og kantiner.

For at du som elev/kursist kan få del i og selv være med til at skabe et godt læringsmiljø, er det nødvendigt, at du bakker op og tager medansvar for fællesskabet.

KVUC forventer derfor, at du kender og overholder en række fælles regler. Reglerne er vedtaget på baggrund af Børne- og Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1388 af 9. december 2019 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser.

For at medvirke til et velfungerende og behageligt studiemiljø, skal du som kursist på KVUC overholde de almindelige regler for orden og samvær.

Studieregler

Du skal som elev/kursist på skolen:

 • møde velforberedt og til tiden – også efter pauser. Dette gælder uanset om undervisningen foregår på eller uden for skolens område, fx på ekskursioner, studieture mv.
 • deltage aktivt i undervisningen (både mundtligt og skriftligt)
 • aflevere alle skriftlige opgaver rettidigt uden snyd eller lignende uretmæssig adfærd (fx ved at lade et AI-baseret værktøj udarbejde besvarelsen)
 • deltage fuldt ud i eksamen, prøveeksaminer, årsprøver og andre interne prøver m.v.
 • følge din undervisers anvisninger, herunder om din brug af pc og mobil samt spisning

Ordensregler

Du skal som kursist på KVUC altid overholde almene normer for god orden og samvær, og sikre respektfulde relationer eleverne/kursisterne indbyrdes og mellem dem og institutionens bestyrelsesmedlemmer, ledere, lærere og andre ansatte. Herudover har du pligt til umiddelbart og loyalt at efterfølge de konkrete anvisninger, som institutionen giver kursisterne mundtligt eller skriftligt for at opretholde eller genoprette god orden på skolen.

Du skal som elev/kursist på skolen:

 • behandle andre kursister og ansatte på skolen med respekt og tolerance
 • behandle KVUC's materialer, inventar, bygninger og arealer hensynsfuldt
 • rydde op efter dig
 • bruge paternosteren (elevatoren) efter forskrifterne, dvs. max 2 personer og ingen leg
 • aflevere lånte bøger og andre lån til tiden – husk, at lån sker under erstatningsansvar
 • følge alle anvisninger omkring parkering af cykler og andre transportmidler
 • oplyse kursistnummer eller fulde navn ved forespørgsel fra personalet

Du må ikke:

 • bruge nogen form for tobak, fx skrå, cigaretter, e-cigaretter eller snus i skoletiden. Reglen gælder i KVUC’s bygninger, på skolens område og uden for skolens område i skoletiden
 • indtage/medbringe eller være påvirket af alkohol eller stoffer i undervisningstiden
 • have tildækket øjne, næse og mund (se nedenfor om fri og uhindret kommunikation)
 • mobbe, chikanere, udvise truende eller voldelig adfærd over for kursister eller ansatte på KVUC
 • lave lyd- eller billedoptagelser af kursister og ansatte uden deres samtykke.

For at kommunikationen mellem KVUC's mange forskellige kursister og ansatte kan fungere bedst muligt, skal du indgå i en dialog, hvor du:

 • optræder åbent, imødekommende og med respekt for andre
 • lytter til andre
 • anvender en god tone i forhold til kursister og ansatte i skrift og tale – både på og uden for KVUC og i det virtuelle rum (fx på sociale medier).

Fri og uhindret kommunikation forudsætter, at man kan se hinandens ansigt. Derfor er det ikke tilladt at tildække øjne, næse og mund, mens du er i KVUC’s bygninger.

Kommunikationen foregår ofte på skrift via mails fra din lærer eller vejledningen. Vi forventer, at du:

 • skriver i en ordentlig tone og med respekt for modtageren
 • gør dit budskab eller spørgsmål klart
 • skriver dit kursistnummer.

KVUC benytter digital post, som du har pligt til at kunne tilgå. Hvis du derfor ikke kan tilgå digital post, fx i en periode, påhviler det dig rettidigt at gøre KVUC opmærksom herpå.

Procedure for institutionens indgriben over for kursisters overtrædelse af reglerne

Disse regler er forpligtende. Det betyder, at KVUC's ledelse kan gribe ind, hvis de overtrædes.

Dertil omfatter KVUC’s studie- og ordensregler også adfærd uden for institutionen, herunder i fritiden. Dog kun i tilfælde hvor adfærden, fx digital adfærd på blandt andet sociale medier, har haft direkte indflydelse på undervisningsmiljøet, herunder ordenen og samværet på skolen.

Ved mindre overtrædelser af studie- og ordensreglerne kan KVUC mundtlig eller skriftlig give en pædagogisk tilrettevisning.

I andre tilfælde kan institutionen give en skriftlig advarsel efter partshøring. En skriftlig advarsel bortfalder normalt efter et år, med mindre andet fremgår af den konkrete afgørelse i den enkelte sag.

Sanktionering af overtrædelse af studie- og ordensreglerne

Ved overtrædelse af KVUC’s lokale studie- og ordensregler, som ikke sanktioneres med en skriftlig advarsel, vil en eller flere af følgende sanktioner blive anvendt efter partshøring:

 • Hel eller delvis udelukkelse fra konkrete eller typer af arrangementer eller aktiviteter, fx fester.
 • Midlertidig udelukkelse fra undervisning i indtil 10 skoledage. KVUC registrerer i givet fald kursistens fravær under udelukkelsen som fravær.
 • Forbud mod, at man i en nærmere bestemt periode medbringer og anvender nærmere bestemte private genstande eller typer af genstande, herunder mobiltelefon og lignende kommunikationsmiddel, under sit ophold på KVUC og i undervisningen, når og i den udstrækning dette er ordensmæssigt eller pædagogisk begrundet.
 • Bortvisning fra institutionen eller en afdeling af institutionen og overflytning til en anden institution eller en afdeling af eller tilrettelæggelse/klasse/hold på institutionen med henblik på, at kursisten gennemfører sin uddannelse der. Eksempelvis fra et fremmøde hold til en online tilrettelæggelse. Overflytning til en anden institution sker efter forudgående aftale mellem den afgivende og den modtagende institution. Hvis kursisten har tilsagn om overflytning til en anden bestemt institution, som kursisten ønsker at overflytte til, hvis kursisten bliver bortvist fra sin institution, træffer den afgivende institution beslutning om overflytning af kursisten til denne institution. Institutionen kan kun træffe beslutning om denne sanktion, hvis den ikke tidligere i kursistens gymnasiale uddannelsesforløb er anvendt over for kursisten.
 • Bortvisning (udskrivning) fra uddannelsen.

Midlertidig hjemsendelse og midlertidig begrænset adgang til institutionen, mens sagen behandles

Som led i behandlingen af en sag efter dette regelsæt kan KVUC beslutte at hjemsende den pågældende kursist midlertidigt eller at begrænse kursistens adgang til institutionen midlertidigt, mens sagen undersøges nærmere.

Midlertidig hjemsendelse eller midlertidig begrænset adgang til institutionen er muligt i følgende situationer:

 • Situationer, hvor det anses for påkrævet af hensyn til den almindelige retsbevidsthed på institutionen om overholdelsen af institutionens studie- og ordensregler. Dette kan f.eks. være tilfældet når det er anmeldt til politiet, at kursisten har foretaget en voldelig, truende eller i øvrigt ulovlig handling, som kan have direkte betydning for ordenen og samværet på institutionen, og som i givet fald vil kunne medføre en permanent bortvisning.
 • Situationer, hvor det anses for påkrævet for at opretholde ordenen og samværet på institutionen og andre kursisters og ansattes deltagelse i undervisningen.

Betingede sanktioner

KVUC kan træffe afgørelse om, at en konkret sanktion alene iværksættes, såfremt kursisten overtræder reglerne igen inden for en nærmere bestemt periode.

KVUC kan også fastsætte vilkår for en betinget sanktion, som er pædagogisk begrundet, for eksempel:

 • Inden en nærmere frist udbedrer kursisten skadevirkningerne som følge af kursistens overtrædelse af studie- og ordensreglerne.
 • Inden en nærmere frist gennemfører kursisten på en tilfredsstillende måde nærmere bestemte aktiviteter og lignende, som er egnede til at forebygge, at kursisten gentager den skete eller andre relevante overtrædelser af studie- og ordensreglerne, eller egnede til, at kursisten og eventuelt forurettede kursister, ansatte eller andre gennem mægling bliver forligt eller forsonet.

Regler om snyd og plagiat ved eksamen

Det er ikke tilladt at snyde eller plagiere i forbindelse med dine prøver og eksaminer. Dette gælder for både mundtlige og skriftlige prøver. I undervisningen og ved eksamen skal det, du afleverer eller fremlægger være din egen, selvstændige besvarelse. Hvis du afleverer en besvarelse, hvor dele eller det hele ikke er dit eget arbejde, vil det blive betragtet som snyd/plagiat. Det betragtes som snyd/plagiat, hvis du:

 • Bruger dele eller hele opgaver, som allerede er bedømt
 • Afleverer noget i eget navn, som er kopieret fra f.eks. studieportalen eller fra dine kammeraters afleveringer
 • Skriver test af fra lærebøger og andet materiale uden litteraturhenvisning
 • Lader andre lave din opgave, herunder også ChatGPT og andre AI-værktøjer
 • Tilgår ikke tilladte hjælpemidler
 • Kommunikerer med andre, mens du sidder i forberedelseslokalet til eksamen eller i eksamenslokalet til skriftlig eksamen fx via sms, sociale medier o. lign.

Du må ikke modtage uretmæssig hjælp fra andre til eksamen, og du må heller ikke hjælpe andre med deres besvarelser. Det er derfor vigtigt, at du holder dig orienteret om tilladte hjælpemidler og i de generelle eksamensregler på Mit KVUC og hos din lærer.

Alle eksamensbesvarelser der afleveres i Netprøver.dk – herunder SSO og de skriftlige prøver på gymnasialt niveau – kontrolleres automatisk for plagiat.

Konsekvenser hvis du snyder ved eksamen

Hvis der er formodning om, at du har snydt til mundtlig eller skriftlig eksamen indkaldes du til samtale hos en leder på skolen. Snyd ved eksamen og prøver vil jf. Eksamensbekendtgørelsens §20 umiddelbart blive sanktioneret med bortvisning fra prøven eller tildeling af karakteren -3 (minus tre). Bortvisning fra prøven indebærer, at en eventuel afgivet karakter bortfalder, og at du skal til prøve i faget igen.

Ved gruppeafleveringer udelukkes alle i gruppen som udgangspunkt fra eksamen, hvis en enkelt kursist tages i snyd. Hvis du gentager forseelsen, vil du blive hjemsendt eller udmeldt af den tilrettelæggelse eller de(t) hold, du går på.

Terminsprøver og andre interne prøver er også omfattet af reglerne.

Sygdom sygeeksamen

Ved sygdom i forbindelse med eksamen på gymnasialt niveau, skal du give besked til din lærer og til eksamensafdelingen, inden eksamen begynder. Som dokumentation skal du senest fem dage efter sygemeldingen aflevere en lægeerklæring. Udgiften afholdes af dig.

Vælg den uddannelse, du er i gang med at tilmelde dig.

Tilmelding til HF, AVU og FVU
HF - Gymnasial uddannelse
AVU - 9. og 10. klasse for voksne
FVU - Læse, skrive og regne
Tilmelding til GS
GSK - Gymnasiale suppleringskurser
SOF - Supplerende overbygningsforløb